Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra

⇒ Chọn tỉnh

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter). Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.

Thống kê chu kỳ Truyền Thống, tần suất xổ số, loto miền bắc, truyền thống, miền nam - KetQua.net

Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
00 28 từ 10-07-2018 đến 08-08-2018 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
01 24 từ 26-12-2004 đến 20-01-2005 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
02 22 từ 03-07-2017 đến 26-07-2017 24-09-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
03 33 từ 18-10-2003 đến 21-11-2003 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
04 34 từ 23-11-2016 đến 28-12-2016 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
05 26 từ 19-11-2002 đến 16-12-2002 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
06 27 từ 04-10-2022 đến 01-11-2022 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
07 28 từ 28-07-2013 đến 26-08-2013 25-09-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
08 34 từ 13-07-2003 đến 17-08-2003 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
09 26 từ 15-07-2008 đến 11-08-2008 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
10 35 từ 16-07-2007 đến 21-08-2007 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
11 27 từ 28-06-2018 đến 26-07-2018 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
12 25 từ 10-06-2008 đến 06-07-2008 19-09-2023 - (10 lượt quay lượt quay trước)
13 35 từ 29-08-2003 đến 04-10-2003 20-09-2023 - (9 lượt quay lượt quay trước)
14 33 từ 13-01-2020 đến 20-02-2020 25-09-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
15 27 từ 13-08-2019 đến 10-09-2019 22-09-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
16 43 từ 27-10-2007 đến 10-12-2007 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
17 29 từ 20-08-2017 đến 19-09-2017 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
18 30 từ 16-09-2015 đến 17-10-2015 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
19 26 từ 18-04-2009 đến 15-05-2009 24-09-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
20 25 từ 03-10-2010 đến 29-10-2010 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
21 28 từ 10-05-2016 đến 08-06-2016 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
22 30 từ 07-06-2007 đến 08-07-2007 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
23 37 từ 05-04-2006 đến 13-05-2006 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
24 26 từ 08-12-2002 đến 04-01-2003 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
25 28 từ 06-05-2003 đến 04-06-2003 21-09-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
26 41 từ 22-10-2003 đến 03-12-2003 22-09-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
27 27 từ 21-02-2022 đến 21-03-2022 25-09-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
28 30 từ 15-07-2015 đến 15-08-2015 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
29 26 từ 11-08-2002 đến 07-09-2002 23-09-2023 - (6 lượt quay lượt quay trước)
30 29 từ 10-09-2015 đến 10-10-2015 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
31 38 từ 22-06-2013 đến 31-07-2013 23-09-2023 - (6 lượt quay lượt quay trước)
32 26 từ 17-04-2022 đến 14-05-2022 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
33 30 từ 18-06-2010 đến 19-07-2010 24-09-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
34 30 từ 23-03-2003 đến 23-04-2003 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
35 35 từ 19-04-2018 đến 25-05-2018 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
36 27 từ 29-09-2002 đến 27-10-2002 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
37 25 từ 09-01-2004 đến 08-02-2004 18-09-2023 - (11 lượt quay lượt quay trước)
38 26 từ 03-07-2016 đến 30-07-2016 19-09-2023 - (10 lượt quay lượt quay trước)
39 39 từ 07-06-2002 đến 17-07-2002 24-09-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
40 31 từ 05-05-2007 đến 06-06-2007 24-09-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
41 32 từ 22-10-2019 đến 24-11-2019 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
42 32 từ 03-06-2006 đến 06-07-2006 23-09-2023 - (6 lượt quay lượt quay trước)
43 30 từ 31-07-2010 đến 31-08-2010 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
44 30 từ 29-04-2016 đến 30-05-2016 24-09-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
45 34 từ 12-01-2013 đến 20-02-2013 13-09-2023 - (16 lượt quay lượt quay trước)
46 28 từ 02-01-2013 đến 31-01-2013 21-09-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
47 29 từ 04-12-2016 đến 03-01-2017 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
48 39 từ 25-07-2003 đến 03-09-2003 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
49 25 từ 12-11-2021 đến 08-12-2021 22-09-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
50 32 từ 17-02-2002 đến 22-03-2002 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
51 26 từ 04-10-2019 đến 31-10-2019 25-09-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
52 24 từ 19-07-2003 đến 13-08-2003 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
53 25 từ 23-10-2019 đến 18-11-2019 23-09-2023 - (6 lượt quay lượt quay trước)
54 28 từ 04-05-2002 đến 02-06-2002 21-09-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
55 42 từ 11-09-2020 đến 24-10-2020 19-09-2023 - (10 lượt quay lượt quay trước)
56 24 từ 27-12-2006 đến 21-01-2007 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
57 30 từ 25-07-2013 đến 25-08-2013 14-09-2023 - (15 lượt quay lượt quay trước)
58 35 từ 01-01-2018 đến 06-02-2018 21-09-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
59 24 từ 22-04-2008 đến 17-05-2008 24-09-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
60 28 từ 10-08-2003 đến 08-09-2003 24-09-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
61 35 từ 16-04-2012 đến 22-05-2012 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
62 29 từ 26-07-2003 đến 25-08-2003 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
63 30 từ 17-06-2020 đến 18-07-2020 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
64 26 từ 20-10-2003 đến 16-11-2003 21-09-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
65 29 từ 06-05-2017 đến 05-06-2017 25-09-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
66 29 từ 04-09-2004 đến 04-10-2004 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
67 26 từ 23-11-2011 đến 20-12-2011 24-09-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
68 27 từ 15-04-2006 đến 13-05-2006 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
69 32 từ 07-06-2019 đến 10-07-2019 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
70 30 từ 09-12-2013 đến 09-01-2014 25-09-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
71 28 từ 21-08-2008 đến 19-09-2008 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
72 27 từ 24-04-2004 đến 22-05-2004 19-09-2023 - (10 lượt quay lượt quay trước)
73 36 từ 06-09-2022 đến 13-10-2022 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
74 36 từ 04-04-2016 đến 11-05-2016 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
75 26 từ 28-06-2002 đến 25-07-2002 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
76 30 từ 09-11-2003 đến 10-12-2003 24-09-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
77 27 từ 12-09-2004 đến 10-10-2004 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
78 33 từ 02-09-2017 đến 06-10-2017 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
79 23 từ 11-03-2019 đến 04-04-2019 25-09-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
80 40 từ 28-05-2023 đến 08-07-2023 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
81 27 từ 11-01-2011 đến 12-02-2011 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
82 26 từ 25-06-2022 đến 22-07-2022 16-09-2023 - (13 lượt quay lượt quay trước)
83 27 từ 06-07-2016 đến 03-08-2016 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
84 37 từ 24-12-2004 đến 31-01-2005 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
85 32 từ 18-08-2004 đến 20-09-2004 27-09-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
86 28 từ 08-11-2016 đến 07-12-2016 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
87 27 từ 16-12-2004 đến 13-01-2005 24-09-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
88 26 từ 27-07-2009 đến 23-08-2009 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
89 33 từ 22-04-2002 đến 26-05-2002 21-09-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
90 24 từ 07-05-2010 đến 01-06-2010 22-09-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
91 31 từ 19-07-2009 đến 20-08-2009 21-09-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
92 31 từ 04-10-2006 đến 05-11-2006 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
93 31 từ 03-09-2002 đến 05-10-2002 25-09-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
94 32 từ 07-07-2011 đến 09-08-2011 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
95 28 từ 12-10-2021 đến 10-11-2021 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
96 28 từ 25-05-2015 đến 23-06-2015 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
97 25 từ 30-09-2003 đến 26-10-2003 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
98 26 từ 12-12-2010 đến 08-01-2011 28-09-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
99 26 từ 25-06-2002 đến 22-07-2002 26-09-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)